Za potrebne „Elektroprivrede Srbije“ AD (EPS) i realizacije novog BTO sistema na površinskom kopu „Polje E“ koji treba da se otvori kako bi se povećali proizvodni kapaciteti za kopanje uglja u RB „Kolubara“ u izradi je nov odlagač kapaciteta 8500 m3/h. Glavni izvođači su “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad, „FAM Beumer“ Magdeburg, Nemačka i „Goša FOM“ Smederevska Palanka, a projektant elektro dela firma „IT Inženjering“ Beograd. IT Inženjering je izrado kompletan bazni inženjering. Bazni inženjering elektro opreme je obuhvatio sve sisteme i podsistema na mašini u jedan jedinstven elektro projekat.

U decembru, „IT Inženjering“ je kao partner firme „Innomotics“ Beograd (ćerka firma „Siemens“ Beograd) uradio, usaglasio sa krajnjim korisnikom i predao kompletnu izvođačku dokumentaciju za rekonstrukcije bandvagena BRs1600/(28+50)x9, pogonski broj BW3 na PK“ Tamnava zapadno polje“ Rudarskog basena „Kolubara“.

U sklopu ugovora o servisu PLC opreme i frekventnih regulatora, „IT Inženjering“ je realizovao zamenu upravljačkog sistema za koji više ne postoje rezervni delovi na pogonu Vodozahvata „Tamnava Istočno polje“.

Rekonstrukcija je urađena sa savremenom Siemens-ovom opremom. Uz zamenu komponenti, urađene su i nove električne šeme i upravljački softver. Sistem je uspešno pušten zu rad.

Za potrebne „Elektroprivrede Srbije“ AD (EPS) i pravljena novog BTO sistema na rudarskog basena „Radljevo Sever“ koji treba da se otvori kako bi se povećali zahtevani kapaciteti za ugalj pravi se novi bager SchRs1400, kapaciteta 6600m3/h. „IT Inženjering“ je kao partner “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad je realizovao: integraciju elektro opreme u sve niskonaponske ormane, izradu upravljačkih ormana i pulteva, integraciju komunikacione i UPS opreme, integraciju opreme u niskonaponski deo Schneider Electric srednjenaponskih ćelija i integraciju dodatne opreme u ABB multimotorne frekventne regulatore ACS880.

Na PK „Tamnava Zapadno polje“ tokom 2019. godine su sve mašine povezane na novi dispečerski centar. Tokom 2023. godine se zbog tehnoloških zahteva pojavila potreba  da se u sistem dispečerizacije i upravljanja dodaju i neke stare postojeće mašine koje nisu imali potreban hardver i softver za povezivanje na nov sistem u dispečerskom sistemu. IT inženjering je realizovao novi projekat rekonstrukcije pogonske stanice B1600 – SU-3, i u saradnji sa kolegama iz službe tehničkog održavanja na PK „Tamnava Zapadno polje“ uradio rekonstrukciju mašine, pripremio novi softver, ispitao, pustio u rad i integrisao mašinu u novi dispečerski centar.

Sistem za kontrolu objekta, baziran na familiji uređaja EY1200 je pušten u rad 1980. godine zahvaljujući stručnjacima švajcarskog „Sautera“ i domaćih firmi „Mašinoprojekt“ i „Janko Lisjak“. Tokom 1995/6. godine, zbog otkaza centralnog upravljačkog računara, a iz razloga nemogućnosti servisiranja i održavanja sistema od strane „Sautera“ pošto je zemlja bila u režimu tvrdih ekonomskih i tehničkih sankcija izvršena je supstitucija centralnog upravljačkog računara u kontrolnom centru domaćom opremom.  Ugrađena je oprema „IVO LOLA RIBAR Korporacije“ bazirana na, za tu aplikaciju namenski modifikovanom PLC kontroleru PA2000 i SCADA sistemu LUNA. Tom prilikom nije menjana oprema po potcentralama niti ostala oprema u sistemu.

Posle puštanja u rad sistema, problem je predstavljala nemogućnost nabavke rezervnih SAUTER modula za potcentrale sistema EY1200. Ni nakon ukidanja sankcija SAUTER nije bio u mogućnosti da isporučuje rezervne module zbog zastarelosti sistema. Problem je delimično rešen izradom zamenskih modula od strane domaće firme „IT Inženjering““ iz Beograda. Sistem centralnog nadzora i upravljanja objektom VMA je i danas u funkciji.

Nakon više od 25 godina eksploatacije pojavila se potreba modernizacijom ukupnog sistema kontrole objekta. IT inženjering je početkom 2023. uspešno realizovao pilot projekat zamene kompletnog sistema (i opreme i softvera) i u kontrolnom centru i u jednoj potcentrali primenom najsavremenijih upravljačkih sistema.

Za potrebne održavanje visine vodotoka reka u Vojvodini vrši se izgradnja crpne stanice „JARAK“. IT inženjering kao podizvođač Energotehnike „Južna Bačka“ je isporučio kompletno integrisanu elektro opremu za crpnu stanicu.

Za potrebne javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i pravljena novog BTO sistema na rudarskom basenu „Radljevo Sever“ koji treba da se otvori kako bi se povećali zahtevani kapaciteti za ugalj pravi se novi bager SchRs1400, kapaciteta 6600m3/h. Glavni izvođač je “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad, dok je projektant mašinskog dela firma „ThyssenKrupp“, a projektant elektro dela firma „IT Inženjering“ Beograd. Firma „IT Inženjering“ je izradila kompletan bazni inženjering (u januaru) i kompletan detaljnog inženjering (u maju). Bazni i detaljni inženjerinzi su obuhvatili sve sisteme i podsistema na rotornom bageru u jedan jedinstven elektro projekat. Projekat je realizovan uz razmenu informacija i usaglašavanja sa glavnim mašinskim projektantom iz „ThyssenKrupp“ i EPS-om kao krajnjim  korisnikom.

Vojnomedicinska akdemija (VMA) Beograd je jedna od najznačajnijih medicinskih ustanova u Srbiji. Zbog širokog spektra poslova kojim se bavi VMA, u zgradi su instalirani mnogobrojni sistemi za nadzor i održavanje zgrade i potrebne infrastrukture. VMA je ugovorio podršku za hitne intervencije na frekventnim regulatorima sa firmom IT inženjering koja radi defektažu, popravku i servis frekventnih regulatora i postrojenja.

Za potrebe transporta uglja na pogonu separacija EPS je odlučio da dosadašnji transport železničkim putem zameni sa tračnim transporterima čime bi se dobila veća efikasnost, pouzdanost sistema i ekonomska isplativost. IT inženjering je kao partner Energotehnike Južna Bačka i Siemensa Beograd uradio revidiranje projekta prema savremenim standardima i propisima, kao i tehničkim preporukama i uradio integraciju elektro oprema u ormane.